0%
25 PDF
23 июня 2022 года

Тема : Розвиток методичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

У структурному плані методична компетентність включає три компоненти: професійні знання, професійні вміння, особистісні якості, які забезпечуються дидактичними, організаційноаналітичними і особистісними особливостями педагога. Ось декілька кроків, які допоможуть цього досягти.


0%
Оволодіти сукупністю професійно-методичних знань, професійно-методичних умінь і професійно значущих якостей особистості
Необхідні для забезпечення дидактичними особливостями педагога
Виконувати професійні функції і домагатися високих результатів в педагогічній діяльності, реалізовуючись в ній особисто і професійно.
Необхідно для підтримки рівня професійності педагога
Оволодіння інтегрованою методикою навчання
Необхідно для сучасності та актуалізації роботи педагога та підвищення його креативності та гнучкості в процесі навчання
Застосувати знання в педагогічній і громадській діяльності, виконувати основні професійно-методичні функції.
Саморозвитку й самоосвіти
Потреба й готовність постійно вчитися протягом усього життя; опанувати вміннями й навичками самоаналізу
Соціальні
Характеризують уміння людини повноцінно жити в суспільстві, брати на себе відповідальність, приймати рiшення, робити вибір, безконфліктно виходити з життєвих ситуацiй
Комунікативні
Уміння спілкуватися усно й письмово рідною й іноземною мовами, оволодівати досягненнями культури, з розумінням і повагою ставитися до людей iнших національностей, релiгiй, мов. рас, культур. політичних поглядів і соціального стану
Інформаційні
Уміння одержувати, осмис- лювати, обробляти й використовувати iнформацiю з різних джерел Здоров'язбе- рігаючі
Здоров'язберігаючі
Готовність дотримуватися здорового образу життя в усіх сферах
0%

Таким чином, під методичною компетентністю ми розуміємо системне особистісне утворення, яке виявляється у здатності до здійснення та організації процесу навчання з предмету на рівні сучасних вимог, спроможності успішного розв’язування методичних задач, що ґрунтується на теоретичній і практичній готовності до викладання предмета.


Автор: скрыт

Смотрите другие чек-листы в категории "Обучение и Преподавание"Комментарии к чек-листу ()Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"